Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door de nv Garage Equipment Service, 0425.198.510, met zetel te 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 1425 en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de website van Vanzeebroeck Motors; hierna genoemd "de Gebruiker".

Deze voorwaarden zijn exclusief voor de consument. De Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.
De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.

 

ARTIKEL 1 : VOORWERP

Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Vanzeebroeck Motors en de Gebruiker te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.

Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen. De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site.

 

ARTIKEL 2 : BESTELLING

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om online te bestellen op de referentie websites.
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen (cf. artikel 5) en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Binnen de 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, stuurt Vanzeebroeck Motors u een e-mail ter bevestiging op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

ARTIKEL 3: LEVERING

 

De Gebruiker kan zijn bestelling laten leveren :

ofwel aan huis of op het adres van een derde

Vanzeebroeck Motors engageert zich om zo snel mogelijk de bestelde artikelen te leveren.  De gemiddelde leveringstermijnen voor beschikbare artikelen is van 2 tot 6 dagen.

Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur gemeld te worden via mail ([email protected]). Het betreffende artikel moet ons teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakje. Er moet een omruiling of een terugbetaling aangevraagd worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant

ARTIKEL 4: BETAALWIJZEN

Betalen met Mollie
Met Mollie kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Mollie is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van Mollie hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.  U rekent snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

Meer informatie over betalen via Mollie kunt u vinden op https://www.mollie.com/be/consumers

Vooruit betalen.
U kunt er ook voor kiezen om zelf het bedrag over te maken.
Dit kan dan op rekening: 
Vergeet niet uw ordernummer te vermelden!
IBAN:              BE79 4394 1780 2133
BIC-Code:        KREDBEBB

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN/RECUPELBIJDRAGE

Vanzeebroeck Motors behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW-tarieven. Vanzeebroeck Motors heeft het recht om de prijzen te wijzigen tijdens de facturatie ten gevolge van eventuele problemen van de informatica of technische problemen tijdens de verkoop via internet.
Vanzeebroeck Motors garandeert dat alle elementen, diensten en functionaliteiten ter beschikking worden gesteld aan de Gebruiker, als die conform & standaard gebruikt worden zoals aangeduid.
Vanzeebroeck Motors is verbonden aan een voogdijschap en kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld van eventuele directe en indirecte beschadigingen door de gebruiker gemaakt bij het gebruik van de website en/of de zijn inhoud. De gebruiker houdt Vanzeebroeck Motors eveneens gevrijwaard van klachten in bepaalde gevallen.
De gebruiker gaat akkoord dat bestaande elementen, functionaliteiten, grafische kaarten,… van de website kunnen evolueren. Sommige functies kunnen afgeschaft en andere toegevoegd worden, de gebruiker heeft geen recht van aanspraak.
Vanzeebroeck Motors behoudt het recht, om op iedere moment voor om het even welke reden, de toegang van de website op een tijdelijke of permanente manier te veranderen of te onderbreken en dit zonder enige voorafgaande verwittiging.
Dit kan gebeuren in geval van onderhoud van de website of wijziging van belangrijke diensten. Vanzeebroeck Motors kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor iedere directe of indirecte beschadiging die direct of indirect aan de verandering, onderbreking of opschorting van de toegang van de website gebonden is.

 

ARTIKEL 6 : RUIL- EN RETOURZENDINGEN/GARANTIES

Indien een artikel u niet bevalt, verbindt Vanzeebroeck Motors zich ertoe het artikel te ruilen of terug te betalen. Het artikel dient in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden. De verwerkings- en betalingskosten blijven verschuldigd, zelfs bij volledige terugzending van uw bestelling.

Iedere terugzending dient te gebeuren binnen de 14 dagen, door het pakje terug te zenden naar Vanzeebroeck Motors; Dienst webshop; Bergensesteenweg 168, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

U bent wettelijk verplicht om zorg te dragen voor de goederen die u gekocht hebt, eens ze in uw bezit zijn. Dat houdt het volgende in:

U kunt de producten bekijken en passen, net zoals u dat in een winkel zou doen.

Wanneer u kleren past, let er dan op geen parfum, after-shave, make up of deodorant te dragen waarvan de geur kan blijven hangen of die sporen kan laten op het product.

Schoenen mogen niet buiten worden gepast en er mag geen enkele kras te zien zijn op de zolen.

De etiketten mogen niet van de producten worden gehaald.

De originele verpakking moet worden bewaard.

De producten mogen niet vuil, gescheurd of beschadigd zijn wegens ongepast wassen.

Indien u geen zorg draagt voor de goederen, zult u ons voor alle schade moeten vergoeden.

Bij overmatige retourzendingen behoudt Vanzeebroeck Motors zich het recht om nieuwe bestellingen te weigeren.

Op al onze producten geldt de wettelijke garantie voor gebreken, aanwezig op het moment van de levering van het product, met dien verstande dat u niet op de hoogte was, of niet verondersteld was op de hoogte te zijn van het gebrek op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten en dat het gebrek verschijnt binnen de twee jaar vanaf de levering. In dit geval kunt u eisen dat het product hetzij wordt hersteld, hetzij vervangen, of - indien geen van deze oplossingen mogelijk is - dat een gepaste prijsverlaging wordt toegepast of de overeenkomst wordt ontbonden, onder de voorwaarden die door de wet worden voorzien (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

Om dit te doen, moet u ons ten laatste twee maanden na de dag waarop u het gebrek hebt vastgesteld, schriftelijk verwittigen. Indien het gebrek verschijnt binnen de zes maanden na de levering, dan is het in principe aan ons om te bewijzen dat het op het ogenblik van de levering nog niet bestond. Na een termijn van twee jaar kunt u niet meer eisen dat het product wordt hersteld of vervangen. Op producten die een normale levensduur van minder dan twee jaar of zelfs zes maanden hebben, naargelang hun algemeen gekend slijtage of technisch niveau (in het bijzonder rekening houdend met hun prijs) geldt slechts een waarborg voor de tijd van hun normale levensduur.

 

ARTIKEL 7 : HANDTEKENING EN BEWIJS

Elke gebruiker van de site die nog geen klantnummer heeft, dient de inschrijvingsprocedure te volgen waardoor hij vervolgens een klantrekening krijgt toegewezen.
In ieder geval geldt de uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs.
Die bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de site.

De Gebruiker heeft gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet en dit zonder verdere gevolgen of verklaring.

 

ARTIKEL 8 : AANSPRAKELIJKHEID

Vanzeebroeck Motors heeft m.b.t. de toegang tot de site, het hele bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
Vanzeebroeck Motors kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

De artikelen worden verzonden via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Vanzeebroeck Motors is dus niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking.
De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de postdiensten of de transporteur.
Bovendien wordt bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen slechts wordt overgedragen op de Gebruiker eenmaal het totale bedrag van de factuur, inclusief de verwerkings- en beheerskosten, is betaald.

 

ARTIKEL 9 : BESCHERMING PRIVACY

Vanzeebroeck Motors behoudt zich het recht om gegevens van de Gebruiker te verzamelen, meer bepaald indien deze laatste een bestelling plaatst of door het gebruik van cookies. (Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies houden informatie bij over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de site.)

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Vanzeebroeck Motors.
Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met Vanzeebroeck Motors zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die u gepersonaliseerde aanbiedingen zullen versturen of op de hoogte houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen worden verkregen bij het Openbaar Register (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel of via de website http://privacy.fgov.be)

 

ARTIKEL 10 : INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van Vanzeebroeck Motors, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom.

Zij zijn de exclusieve eigendom van Vanzeebroeck Motors.
De informatie, logo’s, afbeeldingen, merken, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de advertenties en hun inhoud … die u vindt op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.
Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Vanzeebroeck Motors en/of derden, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of verwanten te produceren.
De consument wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van de gegevens en de computerprogramma’s, en specifiek naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van de gegevens en de wet van 30 juni 1994 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s
"Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, voor persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van Vanzeebroeck Motors, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan Vanzeebroeck Motors.

In dat geval gaat het niet om een impliciete lidmaatschapsovereenkomst.
Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van Vanzeebroeck Motors door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden.

 

ARTIKEL 11 : NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden door een wijziging van de wet of regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de hierin vermelde algemene verkoopsvoorwaarden aan.

 

ARTIKEL 12 : DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Vanzeebroeck Motors online aangeboden worden.

 

ARTIKEL 13: BEWIJS

De geïnformatiseerde registers die in de bestanden van Vanzeebroeck Motors of van haar partners worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen

 

ARTIKEL 14 : BEHOUD EN ARCHIVERING VAN TRANSACTIES

De bestelbonnen en de facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager.

 

ARTIKEL 15 : DIVERSE BEPALINGEN

"De door Vanzeebroeck Motors verkochte artikelen komen overeen met de beschrijvingen en foto's van de catalogus en/of site. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten in sluipen. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens andersluidende contractuele of wettelijke bepalingen wordt een klacht naar aanleiding van een transactie tussen Vanzeebroeck Motors en de Gebruiker één maand na levering als laattijdig beschouwd en dus niet meer behandeld.

ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen is dan ook enkel het Belgische recht van toepassing en elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Brusselse arrondissement

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »